CASE FARMS DONATES $4,000 TO AKRON CHILDREN'S HOSPITAL